Hem Verksamhetsområden Redovisning

Redovisning i Stockholm

Löpande bokföring

Löpande bokföring är ett krav för alla som bedriver näringsverksamhet och innebär att man bokför alla affärshändelser, exempelvis försäljningar, inköp och inbetalningar kronologiskt och systemetiskt. Löpande bokföring är vårt vanligaste förekommande uppdrag.

Momsredovisning

Alla företag som bedriver momspliktig verksamhet måste redovisa momsen till skatteverket månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Vi kan åta oss att sköta rapportering och inbetalning till Skatteverket.

Bokslut och årsredovisning

Vi hjälper våra kunder att upprätta bokslut samt årsredovisning. I det fall företaget har en revisor kan vi sköta kontakten med denne.

Lönehantering

Vi åtar oss att sköta all administration kring löner såsom upprättande av lönespecifikationer, rapporteringar till myndigheter samt utbetalningar. Vi kan även hantera andra personalfrågor som till exempel upprättande av anställningsavtal och personalhandbok.

Deklaration

Vi kan hjälpa Dig med såväl ditt företags deklaration som din privata deklaration. Vi håller oss ständigt uppdaterade på skatterättsliga förändringar och kan därför hjälpa Dig med de snåriga skattereglerna.

Bokslutsrapporten

Den 1 november 2010 avskaffades den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag. En reform som i dagsläget omfattar cirka 250 000 företag och som innebär att det numera är frivilligt med revisor för mindre bolag. Det finns istället nu möjlighet att välja bokslutsrapporten som kvalitetsbevis för företagets redovisning. Bokslutsrapporten har utarbetats av branschorganisationerna FAR och SRF.

Enbart den som är auktoriserad redovisningskonsult som utfört sitt uppdrag enligt kraven i Svensk standard för redovisningstjänster, Reko – samt har upprättat eller biträtt med att upprätta och sammanställa uppdragsgivarens ekonomiska rapporter och årsbokslut – kan avge en bokslutsrapport. Det utfärdade dokumentet, bokslutsrapporten, anger att den underliggande redovisningen är kontrollerad, avstämd och rimlighetsbedömd i enlighet med dessa kvalitetskrav.

En ytterligare förutsättning för att kunna avge en bokslutsrapport är att företaget och den auktoriserade redovisningskonsulten har upprättat ett uppdragsavtal som definierar hela arbetsprocessen och arbetsfördelningen så att kraven i Reko uppfylls. Med andra ord beskriver det förutsättningarna för hur uppdraget ska skötas, vem som gör vad och när.

 

Kontaktinformation

QCC Management AB
Box 7720
103 95 Stockholm

Besöksadress: Hornsg. 24

08-400 507 00
Karta

Kundinloggning